Η πολιτική Covid-19 Shield της e-fresh.gr εκφράζει τις πεποιθήσεις της διοίκησης για την προστασία και την ασφάλεια των πελατών, των εργαζομένων αλλά και όλων των άμεσων και έμμεσων προσώπων που έρχονται σε επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια έξαρσης του νέου κορωνοϊόυ Covid-19.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις για την πανδημία, τις συστάσεις και επιταγές των εγχώριων αλλά και διεθνών αρχών, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει την Πολιτική Covid-19 Shield. Πρωταρχικός μας στόχος μας είναι η προάσπιση και διαφύλαξη της υγείας των πελατών και των εργαζομένων μας. Το σχέδιο δράσης μας περιλαμβάνει ουσιαστικά προληπτικά μέτρα προστασίας, εισαγωγή ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών και διασφάλιση της ετοιμότητας της εταιρείας για την διαχείριση πιθανών περιστατικών ασθένειας με Covid-19 με οργανωμένο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Με την πολιτική covid-19 shield που έχουμε αναπτύξει η e-fresh.gr στοιχεοθετεί την πρόθεση για την για την προφύλαξη της υγείας των πελατών και συνεργατών και για την διασφάλυση της επιχειρησιακής της συνέχειας.

Η πολιτική αποτελείται από ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα που έχει λάβει η εταιρεία για να προασπίσει την υγεία των πελατών και συνεργατών της και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εν μέσω της πανδημίας. Οι κύριοι πυλώνες του Σχεδίου Δράσης εκφράζονται παρακάτω:

  • Αναγνώριση όλων των πιθανών πηγών εισόδου του ιού και χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου.
  • Ορισμός μετρήσιμων δεικτών/στόχων ασφαλείας οι οποίοι αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
  • Λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας που τηρούνται ανελλιπώς από τους εργαζόμενους καθ’όλη τη διάρκεια εργασίας τους. Εξειδίκευση των μέτρων βάση ρόλου.
  • Ανάπτυξη ειδικών πλάνων/σχεδίων για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών μόλυνσης με Covid-19.
  • Ορισμός ειδικής Ομάδας που παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζει αναλόγως τα μέτρα πρόληψης.
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού και εκπαίδευσης σχετικά με τον νέο ιό.
  • Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας.

Η Πολιτική Covid-19 Shield είναι δυναμική, ανασκοπείται τακτικά και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.