Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης E-FRESH εκφράζει τις πεποιθήσεις της Διοίκησης για την Ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της και θέτει τις κατευθυντήριες αρχές για την διαχείριση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων. Η έννοια της «Ασφάλειας» εμπεριέχει δυναμικές και όχι μονοσήμαντα ορισμένες παραμέτρους και για αυτό δόθηκε έμφαση η πολιτική για την ασφάλεια να προβλέπει, πέραν των άλλων, και την αναβάθμιση / προσαρμογή των μετρήσιμων στόχων ασφάλειας σύμφωνα με τη διαμόρφωση νέων κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Διοίκηση έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο, στο τέλος κάθε περιόδου όπου πραγματοποιείται Ανασκόπηση από την Διοίκηση, να καθιερώνονται και να ανασκοπούνται οι μετρήσιμοι αντικειμενικοί σκοποί για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης καθώς και οι στόχοι της για την ασφάλεια εκφράζονται όπως παρακάτω:

H εταιρεία E-FRESH θεωρεί την Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων ως κύριο παράγοντα για την εξασφάλιση, διατήρηση και ικανοποίηση των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό δεσμεύεται να προμηθεύεται, να διατηρεί ,να αποθηκεύει και να διανέμει προϊόντα απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ασφάλεια και ποιότητα τους πριν από την διανομή τους αλλά και κατά την διάρκεια αυτής

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με την αλυσίδα τροφίμων.

Η ασφάλεια τροφίμων, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, μέσω της εγκατάστασης Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων και των Αρχών του HACCP, που επηρεάζουν θετικά την ασφάλεια των τροφίμων και με σκοπό την αποθήκευση και διανομή ασφαλών & ποιοτικών προϊόντων, τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών. Η διοίκηση έχει ορίσει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας τροφίμων όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με τις απαιτήσεις. Έτσι Διασφαλίζει ότι ούτε ένα προϊόν δε θα προωθείται στον καταναλωτή το οποίο δε θα συμμορφώνεται με τις υπάρχουσες προδιαγραφές και την υπάρχουσα νομοθεσία.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000:2005, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Την ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση της επιχείρησης, μέλος της οποίας υπογράφει την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων.

Η εταιρεία ενδιαφέρεται και επενδύει στην ανάπτυξη κουλτούρας περί της ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα διαφορετικά τμήματα της εταιρείας. Μέσα από εκπαιδεύσεις και κατιδίαν συζητήσεις με το προσωπικό επικοινωνεί τις αρχές της ασφάλειας τροφίμων με στόχο να εμπνέει και να ενθαρρύνει συμπεριφορές που στηρίζουν ένα περιβάλλον φιλικό και εναρμονισμένο με τις αρχές της ασφάλειας τροφίμων σε ολόκληρο τον οργανισμό.